Informacja o projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą projektu “Kultura bez granic”.

Projekt: Kultura bez granic – polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych

Nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002104

Koszt całkowity: 21 477 EUR
Dotacja z EFRR: 18 255 EUR

Cel projektu: Zacieśnianie i promocja polsko-czeskiej współpracy transgranicznej – zarówno na poziomie władz samorządowych, jak i na poziomie wspólnot lokalnych – w szczególności integracja dzieci , młodzieży i rodzin polskich i czeskich. Wspólna organizacja festiwali kulturalnych w obu miastach partnerskich ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy nowymi władzami obu miast partnerskich, jak i organizację imprez na jak najwyższym. Wspólna praca będzie miała wpływ także na wykreowanie pomysłów na kolejne projekty partnerskie. Realizacji tego celu służyć będzie stworzenie zespołów zadaniowych, realizacja przedsięwzięć kulturalnych, wzajemne współuczestnictwo władz i mieszkańców pogranicza w imprezach, oraz wspólna promocja tych wydarzeń.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.