O Nas

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest placówką stosunkowo młodą w porównaniu do innych miejskich instytucji na Dolnym Śląsku. Do roku 1993 w Bielawie funkcję ten pełniły Zakładowe Domy Kultury Bieltex i Bielbaw.

 

W wyniku przekształceń gospodarczych zakłady pracy stale ograniczały działalność socjalną w tym również sportową i kulturalną. W czasie likwidacji placówek, biblioteki, będące częścią ZDK-ów wraz z księgozbiorem oraz częścią pracowników zostały przejęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakładowa Orkiestra Dęta usamodzielniła się zakładając jedną z pierwszych agencji artystycznych stowarzyszenie SART. Natomiast pozostała działalność ZDK „Bielaw” wraz z nieodpłatnym użyczeniem obiektów została na mocy porozumienia z Samorządem Pierwszej kadencji przejęta przez miasto i włączona do powołanego rok wcześniej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kadra nowej jednostki rekrutowała się w przeważającej części z byłych pracowników ZDK Bielbaw. Warunkiem nieodpłatnego przekazania całej bazy kulturalnej miastu (budynek ZDK i Teatru Robotniczego wraz z pełnym b. nowoczesnym na owe czasy wyposażeniem) był zapis, że ma być w nich prowadzona działalność kulturalna. Budynek przy ul. Piastowskiej był siedzibą MOKiS-u do wiosny 1998, kiedy obiekt na własność przejmuje miasto na biura Zarządu i siedzibę Rady Miejskiej pozostawiając działalność filii nr. 2MBP (przejęcie nastąpiło w wyniku kompensat zaległych obciążeń podatkowych BZPB „Bielaw” S.A. ). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu zostaje przeniesiony do Teatru Robotniczego, który został kupiony w roku 1999.

 

Sytuacja taka trwa do roku 2001, kiedy to Miejski Ośrodek Kultury i Sportu został przekształcony w Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, natomiast uchwałą Rady Miejskiej nr.XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 została utworzona gminna instytucja kultury pod obecną nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie włączając w jego strukturę na zasadach pełnej autonomii Miejską Bibliotekę Publiczna. W dniu 2 stycznia zgodnie z Ustawą o prowadzeniu Działalności Kulturalnej dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr. 3.

 

Działalność czytelnicza i bibliotekarska prowadzona była pod egidą MOKiS-u do sierpnia roku 2009, w którym w wyniku wymogów ustawowych wyłączono Bibliotekę ze struktury ośrodka powołując samodzielna instytucję MBP. W czasie prowadzenia działalności bibliotekarskiej rozpoczęto szeroka komputeryzację biblioteki zakończoną przystąpieniem do ogólnopolskiego systemu Aleph, powstał Klub poezji śpiewanej POZYTYWKA. W roku 2005 opracowano koncepcję adaptacji budynku b. Administracji „Bielbawu” wraz z projektem na Centrum Biblioteczno Informacyjne. Większość założeń tego opracowania łącznie z biblioteką, salą kinową zostało uwzględnione w realizacji Dolnośląskiego Art.Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

MOKIS prowadzi swoja działalność zgodnie ze statutem realizując zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

 

Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy w tym czytelniczych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających miasto Bielawa i region bielawski.