Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej).

Wyłączenia

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Lutz.
 • E-mail: biuro@mokisbielawa.pl
 • Telefon: 74 833 30 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
 • Adres: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
  ul. Piastowska 19a
 • E-mail: biuro@mokisbielawa.pl
 • Telefon: 74 833 30 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie zlokalizowana jest w kompleksie Art. Inkubatora należącego do Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, który znajduje się przy ul. Piastowskiej w budynkach 19a i 19c.

Budynek 19a to Teatr Robotniczy, w którym odbywają się koncerty, spektakle, niektóre premiery filmowe. Znajduje się w nim także biuro organizacji imprez Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Do budynku prowadzą 4 wejścia: wejście główne, wejście boczne, wejście bezpośrednio do biura oraz wejście tylne. Wejście tylne jest wejściem technicznym i prowadzą do niego dwustopniowe schody. Pozostałe wejścia przeznaczone są dla publiczności wydarzeń kulturalnych oraz interesantów i są pozbawione schodów. Wejścia główne i boczne prowadzą do holu w kształcie litery L. Hol podzielony jest na dwie części pasem dwustopniowych schodów, ale z jednej części holu do drugiej można dostać się także przechodząc przez salę, która w tej płaszczyźnie jest pozbawiona schodów. Poszczególne rzędy widowni na sali są umieszczone na różnych wysokościach, ale przy stanowisku akustyka jest miejsce przeznaczone dla osób na wózkach inwalidzkich. Istnieje też możliwość dostawienia krzeseł dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie mają możliwości przebycia schodów by dotrzeć do swojego rzędu na widowni. Toaleta dla niepełnosprawnych jest zlokalizowana w pobliżu wejścia głównego dla publiczności, dostęp do niej jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Sala widowiskowa teatralno-kinowa, toalety, garderoby i hol są położone na jednym poziomie (parter). Pomiędzy holem bocznym i garderobami znajduje się klatka schodowa prowadząca do sali ćwiczeń – garderoby dla większych grup, przylegających do niej toalet oraz projektorowni kinowej. W czasie trwania wydarzeń kulturalnych w Teatrze Robotniczym, do dyspozycji jest zawsze osoba wspierająca.

Budynek 19c jest siedzibą wielu firm. Prowadzą do niego dwa wejścia – pierwsze ze schodami, drugie bez schodów. Przy drugim wejściu zlokalizowana jest winda, którą można dotrzeć na każde użytkowe piętro budynku (poziom -1, 0, 1, 2). Na poziomie 0 znajduje się kasa MOKiS oraz mała sala kinowa, które pozbawione są barier architektonicznych. Na poziomie 1 znajdują się biura administracyjne MOKiS.
Parking wspólny dla obu budynków zawiera dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych – jedno umiejscowione jest zaraz przy głównym wejściu do teatru, drugie w bliskim sąsiedztwie wejścia do budynku 19c. Do obu budynków jest możliwość wejścia z psem asystującym.