Cal do KULTURY

 

 

 

Film podsumowujący diagnozę w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej
https://www.youtube.com/watch?v=JN9LNh7s8AE

* INICJATYWY WYBRANE!
W dniu 6 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyło się spotkanie komisji powołanej do wyrażenia opinii na temat zgłoszonych inicjatyw
do programu Dom Kulty+ Inicjatywy Lokalne.

Komisja w składzie:
Jan Gładysz – dyr. MOKiS
Małgorzata Greiner – z-ca Burmistrza
Anna Komsta – opiekun z ramienia NCK
Wioletta Podskroba – Wolontariuszka
Aleksandra Czop – Wolontariuszka
Dorota Środoń – Inicjatorka
Daniel Kajrys – Inicjator
Małgorzata Siwiec – Inicjatorka
Anna Bielancka – Inicjatorka
Magdalena Cios – Inicjatorka
Katarzyna Strojny – Inicjatorka

Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszonymi inicjatywami dokonała następującej oceny:
Brzmienie bez barier – 649 pkt
Fotografia i modeling od warsztatów do wystawy – 565 pkt
Międzypokoleniowa organizacja skupiająca talenty – 619 pkt
„Planszówki” łączą pokolenia – 651 pkt
Przystań poezji – poezja, przystań – 664 pkt
Teatr jest wszędzie – 490 pkt

Ponieważ kwota realizacji wszystkich inicjatyw przekraczała tą przyznaną o, zaledwie 2 tysiące, inicjatorzy postanowili ,wspólnie z organizatorem,
zweryfikować koszty inicjatyw tak, aby można było zrealizować wszystkie inicjatywy.

** OPRACOWANIE DIAGNOZY – POBIERZ DOKUMENT

* NABÓR ZAKOŃCZONY

Pragniemy poinformować, ze zakończył się nabór na inicjatywy lokalne. Do końca terminu określonego w regulaminie wpłynęło 6 projektów które będzie opiniowała komisja składająca się min. z wnioskodawców, dyrektora MOKiS, przedstawiciela Gminy, opiekuna z ramienia NCK oraz wolontariuszy pomagających przy diagnozie.
A oto lista inicjatyw:

– BRZMIENIE BEZ BARIER
– FOTOGRAFIA I MODELING – OD WARSZTATÓW DO WYSTAWY
– MIĘDZYPOKOLENIOWA ORGANIZACJA SKUPIAJĄCA TALENTY
– PLANSZÓWKI ŁĄCZĄ POKOLENIA
– PRZYSTAŃ POEZJI – POEZJA. PRZYSTAŃ!
– TEATRALNE WAKACJE

* REGULAMIN CAL
– plik do pobrania

* Film promujący działania w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej. Zapraszamy do oglądania.
https://www.youtube.com/watch?v=l0nV8XLTmRw

 

* 20 000 ZŁ DLA MIESZKAŃCÓW!
Rozpoczęła się diagnoza Centrum Aktywności Lokalnej ! Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoSljXnoXCFY-h980mfKiP9XPSsYvMt-FmHxZUrt5KCeg9tQ/viewform?c=0&w=1

 

* Centrum Aktywności Lokalnej – projekt Narodowego Centrum Kultury ” Domy kultury +” już zaczyna funkcjonować.
Jeśli zobaczycie taką czołówkę filmową to będzie wiadomo, że to materiał filmowy dotyczący tego projektu.
https://www.youtube.com/watch?v=bWGVMeWObCc&feature=youtu.be

 

Zwrot biletów

Zwrot biletów jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nieodbycia się imprezy lub seansu filmowego.

Jak robić zwroty:
Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w okresie do 14 dni po zakupie – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert …”. Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych:
– imię i nazwisko
– numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane
– nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki
– ilość zwracanych biletów
– łączna kwota zwracanych biletów
– 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

Zwrot biletów

Zwrot środków za bilety elektroniczne zakupione przez internet nastąpi na rachunek bankowy klienta w ciągu 5 dni – w terminie późniejszym zwroty nie będą przyjmowane. Aby taki zwrot był dokonany prosimy o kontakt na adres email: kontakt@ekobilet.pl – prosimy podać w temacie wiadomości “Zwrot biletów na koncert/film …”.

Środki za zakupione bilety zostaną zwrócone pod warunkiem podania przez klienta w wiadomości email następujących danych: – imię i nazwisko – numeru telefonu, na który bilety zostały wysłane – nr rachunku bankowego, na który mają zostać wysłane środki – ilość zwracanych biletów – łączna kwota zwracanych biletów – 9 cyfrowy numer biletu podany w wiadomości sms lub bezpośrednio pod kodem 2D.

O nas

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest placówką stosunkowo młodą w porównaniu do innych miejskich instytucji na Dolnym Slasku. Do roku 1993 w Bielawie funkcję ten pełniły Zakładowe Domy Kultury Bieltex i Bielbaw.

W wyniku przekształceń gospodarczych zakłady pracy stale ograniczały działalność socjalną w tym również sportową i kulturalną. W czasie likwidacji placówek, biblioteki, będące częścią ZDK-ów wraz z księgozbiorem oraz częścią pracowników zostały przejęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakładowa Orkiestra Dęta usamodzielniła się zakładając jedną z pierwszych agencji artystycznych stowarzyszenie SART. Natomiast pozostała działalność ZDK „Bielaw” wraz z nieodpłatnym użyczeniem obiektów została na mocy porozumienia z Samorządem Pierwszej kadencji przejęta przez miasto i włączona do powołanego rok wcześniej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Kadra nowej jednostki rekrutowała się w przeważającej części z byłych pracowników ZDK Bielbaw. Warunkiem nieodpłatnego przekazania całej bazy kulturalnej miastu (budynek ZDK i Teatru Robotniczego wraz z pełnym b. nowoczesnym na owe czasy wyposażeniem) był zapis, że ma być w nich prowadzona działalność kulturalna. Budynek przy ul. Piastowskiej był siedzibą MOKiS-u do wiosny 1998, kiedy obiekt na własność przejmuje miasto na biura Zarządu i siedzibę Rady Miejskiej pozostawiając działalność filii nr. 2MBP (przejęcie nastąpiło w wyniku kompensat zaległych obciążeń podatkowych BZPB „Bielaw” S.A. ). Miejski Ośrodek Kultury i Sportu zostaje przeniesiony do Teatru Robotniczego, który został kupiony w roku 1999.

Sytuacja taka trwa do roku 2001, kiedy to Miejski Ośrodek Kultury i Sportu został przekształcony w Miejskie Centrum Kultury Fizycznej, natomiast uchwałą Rady Miejskiej nr.XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 została utworzona gminna instytucja kultury pod obecną nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie włączając w jego strukturę na zasadach pełnej autonomii Miejską Bibliotekę Publiczna. W dniu 2 stycznia zgodnie z Ustawą o prowadzeniu Działalności Kulturalnej dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr. 3.

Działalność czytelnicza i bibliotekarska prowadzona była pod egidą MOKiS-u do sierpnia roku 2009, w którym w wyniku wymogów ustawowych wyłączono Bibliotekę ze struktury ośrodka powołując samodzielna instytucję MBP. W czasie prowadzenia działalności bibliotekarskiej rozpoczęto szeroka komputeryzację biblioteki zakończoną przystąpieniem do ogólnopolskiego systemu Aleph, powstał Klub poezji śpiewanej POZYTYWKA. W roku 2005 opracowano koncepcję adaptacji budynku b. Administracji „Bielbawu” wraz z projektem na Centrum Biblioteczno Informacyjne. Większość założeń tego opracowania łącznie z biblioteką, salą kinową zostało uwzględnione w realizacji Dolnośląskiego Art.Inkubatora Przedsiębiorczości.

MOKIS prowadzi swoja działalność zgodnie ze statutem realizując zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy w tym czytelniczych, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających miasto Bielawa i region bielawski.